Изисквания към докладите

Изисквания към представянето на докладите

Най-малко един от авторите на всеки доклад трябва да присъства на конференцията и да представи доклада на пленарно или секционно заседание, съгласно работната програма. След съгласуване с организаторите, изключения могат да се допуснат само за доклади, кандидатстващи за публикуване в сборника на "БулТранс" (ISSN 1313-955X).

Препоръчително е докладването да става на английски език. По изключение се допуска да се докладва на български или на руски език.

Презентацията, която се прожектира по време на докладването, задължително трябва да бъде на английски език.

Пленарните доклади са с продължителност до 30 минути.

Секционните доклади са с продължителност до 15 минути.

Изисквания към оформлението на докладите

Докладите трябва да бъдат оформени съгласно следния макет:

МАКЕТ

Докладите трябва да са написани на английски или на български език. Препоръчително е пълният текст на докладите да бъде на английски език, с оглед индексиране на докладите в международни бази данни. Ако докладът е на български език, в края се дават имената на авторите, заглавие и резюме на английски език.

Дължината на докладите е желателно да не надвишава 6 страници. Допускат се и по-дълги доклади, но след разрешение от Организационния комитет.

Докладите, които не отговарят на изискванията, няма да бъдат публикувани.

Допустим брой доклади

Всеки участник в конференцията може да бъде съавтор в максимум два доклада.

Проверка и одобряване на докладите

Проверката и одобряването на докладите протича на четири етапа, включващи различни процедури и критерии. Всички стъпки от този процес се осъществяват през web-базираната система за управление на конференцията – process.bultrans.org

I етап – одобряване на заглавието и резюмето

 • Темата съответства ли на тематичните направления на конференцията?
 • Правилно ли е избрано тематичното направление на доклада?
 • Заглавие и резюме – съдържание, граматика, обем, терминология.

Ако заявката не отговаря на критериите, главният редактор може да я отхвърли, или я връща със забележки за преработка.

II етап – одобряване на пълния текст от главен редактор

 • Предаденият пълен текст съответства ли на заявените заглавие и резюме?
 • Оформлението направено ли е по макета?
 • Докладът съдържа ли следните задължителни елементи: резюме, въведение, основна част, заключение, списък с литература, заглавие и резюме на английски език (ако основният текст е на български)?
  • Резюмето достатъчно информативно ли е?
  • Основната част съдържа ли достатъчна по обем литературна справка, анализ на състоянието на проблема, цел и задачи на изследването?
  • Основната част съдържа ли експериментално потвърждение на представените теоретични/числени методи/модели, резултати и дискусия?
  • Заключението обобщава ли резултатите, предимствата на използвания метод, областите на приложение?
  • Списъкът с литература съдържа ли достатъчно литературни източници – като брой, актуалност и представителност?
 • Фигурите, графиките и таблиците с необходимото качество ли са и номерирани ли са правилно?

Ако докладът отговоря на критериите, главният редактор го насочва за рецензиране. В противен случай:

 • Ако пропуските са дребни и са свързани със езика и оформлението, редколегията може да направи необходимите промени и да предложи на автора редактирана версия за одобрение;
 • Ако пропуските са по-сериозни, главният редактор връща доклада със забележки за преработване;
 • Ако пропуските са твърде сериозни, главният редактор може да откаже публикуването на доклада, като съгласува решението си с борда на редакторите.

По преценка на главния редактор, на доклади, на които е отказано публикуване в МАТЕС, може да бъде предложено публикуване в традиционния сборник на БулТранс.

III Етап – рецензиране

Всеки доклад преминава през процес на рецензиране. Изготвя се минимум една рецензия, от специалист в съответната област, по утвърден формуляр. На рецензентите не се разкрива самоличността на авторите. Авторите получават достъп до пълния текст на готовите рецензии, но без да им се разкрива самоличността на рецензентите. За докладите, кандидатстващи за публикуване в МАТЕС, се избират рецензенти, които:

 • са хабилитирани лица;
 • имат публикации с импакт фактор или импакт ранг;
 • по възможност не са от същата организация като авторите на доклада.

Всяка рецензия завършва с мотивирано предложение измежду следните възможности:

 • Докладът да се публикува както е предаден – MATEC Publication (индексиране в Scopus);
 • Докладът да се публикува след корекции – MATEC Publication (индексиране в Scopus);
 • Докладът да се публикува както е предаден – в традиционния сборник на БулТранс, издание на ТУ-София;
 • Докладът да се публикува след корекции – в традиционния сборник на БулТранс, издание на ТУ-София;
 • Докладът да не се публикува.

В случай че рецензентът има забележки и предлага корекции, главният редактор връща доклада за преработка, като дава срок и прилага рецензията, без да разкрива самоличността на рецензента. Коригираните доклади се одобряват от главния редактор, когато забележките са дребни, или се изпращат отново на рецензента – при сериозни забележки.

След приключване на процеса на рецензиране, докладите и рецензиите се предават на борда на редакторите.

IV Етап – Борд на редакторите

Бордът на редакторите е съвещателен орган, който взема крайното решение за публикуване или отхвърляне на даден доклад, както и за мястото на публикуването му. Решенията на борда се базират на следните критерии:

 • Препоръки и забележки в рецензиите;
 • Мнението на всеки от членовете, формирано от запознаване с доклада, рецензиите и мнението на главния редактор;
 • Обсъждане и дискусия.

Бордът на редакторите по своя преценка може да наложи допълнително рецензиране.

В случай че решението е докладът да се публикува на различно място от заявеното, авторите имат правото да откажат, като в този случай докладът не участва в конференцията и може да бъде публикуван на друго място.