Такси за участие

  BGN EUR
1. Участие с 1 доклад, публикуван
в MATEC Web of Conferences1
280 140
2. Участие с 1 доклад, публикуван
в сборника на БулТранс (ISSN 1313-955X)2
130 65
3. Съавтори и участие без доклад3 80 40
4. Придружител на участник4 50 25
5. Студенти и млади учени5 отстъпка 40 отстъпка 20

1 За публикуване в на втори доклад в MATEC се доплащат 150 лв. (EUR 75).

2 За публикуване на втори доклад в сборника на БулТранс (ISSN 1313-955X) се доплащат 50 лв. (EUR 25).

3 Съавторите заплащат 80 лв. независимо от броя на съавторствата и мястото на публикуване, стига друг съавтор да е платил пълната такса за съответния доклад. Допускат се до 2 съавторства.

4 „Придружител на участник“ е член на семейството на участник в конференцията, който не е съавтор и не участва в научната работа на конференцията. Таксата включва участие в кафе паузите, коктейл „Добре дошли“ и официалната вечеря.

5 Млад учен е участник на възраст до 35 г., който няма придобита академична длъжност. Изисква се участникът да е докторант, чийто срок на докторантурата не е изтекъл или доктор. Младите учени и студентите удостоверяват положението си със съответните документи при регистрацията.Банкови сметки

Юробанк България АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN (BGN): BG89 BPBI 7940 1046 1397 02

IBAN (EUR): BG98 BPBI 7940 1446 1397 01

 

Получател: Технически университет - София, Технологии ЕООД

ИН по ДДС: BG 130 506 225

Основание: за НК БулТранс-2018